fbpx
Välj tjänst

Relining av avloppsrör

I många fastigheter från 50-, 60- och 70-talen börjar avloppssystemen att sjunga på sista versen. Traditionellt stambyte med månader av byggkaos, obeboeliga bostäder och dryga kostnader är inget man drömmer om. Med relining går det snabbt, det kräver minimala ingrepp i fastigheten, det är extremt hållbart och det kostar en bråkdel av ett traditionellt stambyte. Men det kanske allra viktigaste är att alla i fastigheten kan bo kvar under tiden.

Idén är enkel, istället för att bryta upp golv och riva väggar gjuter vi nya rör med de gamla rören som form. När vi är klara finns ett nytt rör inuti det gamla. Det smidiga tillvägagångssättet har även fördelen att man inte behöver renovera i övrigt fullt fungerande badrum och kök "i onödan" utan ev renoveringar kan anpassas efter behoven i varje fastighet / lägenhet.  Metoden kan användas före, i samband med eller efter andra renoveringsåtgärder i fastigheten. 

 SÅ HÄR GÅR DET TILL, STEG FÖR STEG:

  • Steg 1: Alla ytor skyddas innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Golvbrunnar rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Rören spolas, torkas och granskas.
  • Steg 2: Rören beläggs invändigt med plast. Beläggningen ger en tät och foglös yta från golvbrunn ända ner till källarledningen.
  • Steg 3: Därefter inspekteras och dokumenteras beläggningen. Om brister skulle konstateras kan dessa åtgärdas omedelbart.
  • Steg 4: När resultatet av rörbeläggningen når kvalitetskraven, återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På några dagar har hela avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar förnyats.

Ventilationskontroll och -rengöring

Köket är ett av det absolut vanligaste utrymmen i hushåll där bränder startar, 32 % av brandorsakerna i bostäder beror på glömd spis. En köksfläkt och imkanal med matfett och smuts utgör en stor risk för spridning av brand och bör därför regelbundet rengöras. Rengöring av imkanal omfattas inte längre av kravet på sotning, den lagen togs bort år 2004. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum och idag ligger ansvaret för rengöring på fastighetsägaren. Vi hjälper dig att hålla din köksfläkt och imkanal fri från matfett och smuts.

Frånluftsventilationen i ditt hem ska transportera ut gammal dålig luft samtidigt som tilluftsventilationen tar in ny fräsch luft. Fungerar inte detta, dvs att ventilationen inte klarar av att byta ut den gamla luften på grund av damm, smuts eller skräp, finns risk för bakteriebildning och att mögelskador uppstår. Extra viktigt är detta i våtutrymmen där fukt är vanligt förekommande. Vi rekommenderar att rengöra frånluftsventilationen vart tredje till var fjärde år.

Det fina dammet som slinker igenom filtret bränns fast med fett från matlagning och fastnar på lamellerna bakom filtret. Efter 1 år i normal inomhusmiljö tappar man ca 5- 10 % av den ursprungliga besparingen. Har man inte gjort rent lamellerna 3-5 år efter installation så kan tappa man upp till 50 % kapaciteten. Vi ser till att din luftvärmepump bibehåller sin ursprungliga kapacitet.

Överlåtelsebesiktning

Både vid försäljning och köp av en ny bostad är det viktigt för både säljare och köpare att genomföra en professionell överlåtelsebesiktning. Besiktningen görs för att kunna upptäcka, förstå och kalkylera med husets eventuella fel och risker, så att både köpare och säljare kan undvika kostsamma överraskningar efter tillträdesdatum. Besiktningsmännen på SRB är godkända och erfarna och arbetar för att trygga köpet för alla inblandade parter.

En besiktning görs för både köpare och säljare ska kunna uppfylla sin del av undersökningsplikten. Som privatperson har man sällan de kunskaper som krävs för att genomföra besiktningen själv. Det är här en besiktningsman kommer in i bilden.

Vi utför besiktningar enligt SBR-modellen.

Avloppsrensning

Vi rensar dina avlopp i förebyggande syfte för att undvika att stock uppstår samt onödigt slitage/rost som skapas av avlagringar i dina avloppsrör

Hud, tvål, smuts och liknande vanliga partiklar bygger allt eftersom upp avlagringar i rör, stammar och ledningar. Avrinningen försämras då och när ett skikt väl byggts upp inuti rören påskyndas ansamlingen av ytterligare fasta partiklar, exempelvis papper och hårstrån, och vattengenomströmningen försämras i snabb takt. Avloppsrören riskerar också att rosta och slutligen ge vika om avrinningen inte fungerar som den ska.

Vi rensar dina stammar och ledningar och avlägsnar de avlagringar som i förlängningen leder till stopp. Efter rengöringen blir dina rör rena och fräscha och avrinningen fungerar normalt igen.

Vi rensar avloppen som går från golvbrunnar i tvättstuga, badrum, garage mm, utöver detta rensar vi avloppen från handfaten i badrum, toalett, tvättstuga samt avloppet från diskhon i köket.

Först och främst monterar vi ner och rengör respektive vattenlås med fettlösande medel. Är det gamla vattenlås i badrum så byter vi ut dessa mot nya. Därefter går vi ner i avloppet med en mekanisk rensmaskin som når upp till 15 meter ner i avloppet. Den har en spiral längst fram på en vajer som letar sig fram i avloppet och rengör röret på insidan. Smuts, fett, tvålrester, hår, ludd från kläder och andra rester som blir kvar i avloppsrören lossnar och dessa spolar vi sedan bort med varmvatten. Även rötter och annat som kan växa in i avloppet följer med när vi rensar med maskinen. När vi har kört igenom avloppet och tagit bort alla rester som är kvar på insidan av röret städar vi upp och torkar så att det är rent och fint. Därefter monterar vi tillbaka vattenlås och kontrollerar så att avloppet fungerar som det ska. När detta är genomfört med första avloppet går teknikern vidare och tar nästa avlopp efter en särskild ordning för att på så sätt säkerställa att all smuts från avloppsrören sköljs ut ur systemet.

Vi lämnar ett års garanti på arbetet vilket innebär att vi kostnadsfritt kommer ut och åtgärdar ett eventuellt stopp i avloppet upp till ett år efter att vi har utfört arbetet.

Det är viktigt att underhålla avloppsrören i fastigheten för att motverka stock i rören vilket medför stora kostnader för rensning och spolning. Det är även viktigt att underhålla avloppsrören för att öka livslängden. Ett sprucket rör kan orsaka stora skador på fastigheten med dyra renoveringskostnader som följd.

Fuktutredning

Vid misstanke om fuktproblem, eller vid skador som inte ersätts av ditt försäkringsbolag, erbjuder vi fuktutredning, ozonbehandling, mögelsanering och avfuktning. Vi genomför en okulärbesiktning och första fuktkontroll för att du ska få en klar bild av skadans omfattning. Därefter kan vi rådge kring skadehantering, vidare teknisk utredning och avfuktning.

Luftflödesmätning

För att undvika problem som kan uppstå till följd av under- och övertryck i fastigheter är det viktigt med rätt luftvolym Vi utför luftflödesmätning för att säkerställa att från- och tilluften är korrekt inställd, i de fall det inte är det justerar vi flödet. I en fastighet med för stort undertryck finns risk för att dålig och förorenad luft kommer in i huset. Ett för stort övertryck kan i sin tur leda till fukt pressas in i rummet från skalets konstruktion.